ADİ ORTAKLIĞIN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ

 
 
  
ADİ ORTAKLIĞIN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ
 
Yukarıdaki bir çok bölümde değindiğimiz gibi Adi Ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 01.04.2009 tarih ve 27187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ İç Ticaret 2009/2” sayılı “Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret siciline tescili hakkında tebliğ”  ile bu konuya açıklık getirilmiştir. Buna göre özet olarak; adi ortaklıklar talep halinde ticaret siciline tescil edilecekler ve bütün ortakların imzaları noterce tasdik edilmiş bir dilekçe ile yapacakları talep üzerine ticaret sicil kaydı silinecektir.
 
· Tescil
 
- Tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin müştereken belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmeler talep edilmesi hâlinde ticaret siciline tescil edilir.
 
- Bu şekilde ticaret siciline tescili istenilen tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerin, ticaret siciline tescilinin istenebilmesi için söz konusu ortaklığa ilişkin sözleşmenin yazılı olarak hazırlanması ve notere onaylatılması zorunludur.
 
- Düzenlenen sözleşmede;
 
a - Ortaklığa ilişkin tarafların ticaret unvanları, merkez adresi, temsil ve ilzama yetkilileri,
 
b - Ortaklığın açık olarak bir ticarî işletme işletmek üzere oluşturulduğu ve bu hususa konu ticarî işletmenin unvanı, adresi, amaç ve konusu, herhangi bir süre ile kurulmakta ise bu süre,
 
c - Ortaklığa konu ticarî işletmenin kimler tarafından temsil edileceği, pilot veya lider ortağın kim olduğu,
 
hususları belirtilmek kaydıyla gerekli görülecek diğer hususlara yer verilir.
 
Ayrıca, sosyal güvenlik, vergi ve kamu ihale mevzuatı gibi ilgili mevzuat gereği aranılan diğer şartlar bu sözleşmede açıkça gösterilir.
 
· Bildirim yükümlülüğü
 
Tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerin tescili sözleşmede belirtilen adresin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir. Bu durum, ticaret sicili memurluğunca ortaklığı oluşturan tüzel kişilerin kayıtlı oldukları ticaret sicili memurluklarına aynı gün bildirilir.
 
· Kaydın silinmesi
 
Bu Tebliğin 3 inci maddesine göre tescil edilmiş bulunan ticari işletmelerin ticaret sicilindeki kayıtları, tüm ortakların imzaları noterce tasdik edilmiş bir dilekçe ile yapacakları talep üzerine silinir.
 
Herhangi bir sebeple sözleşmenin feshedilmesi hâlinde ise, bu durumun belgelendirilmek kaydıyla ilgilinin talebi üzerine ticarî işletmeye ait ticaret sicili kaydı silinir.

  • Halen 2/5 Yıldız.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oy ortalaması 2/5 puan (Toplam 6 oy aldı)

Web Tasarım
 
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası