6183 SAYILI KANUNA GÖRE ÖDEME EMRİ İTİRAZ DİLEKÇESİ

 
 
  
                                               YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR
 

 

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA    

İSTANBUL

                                           
 
                           
     DAVACI                                          :   
                                                  
 
     ADRESİ                                           : 
                                                                                         
                                   
                      
    VERGİ KİMLİK NO                    : 
                          
    DAVALI                                            : …………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
           
     DAVANIN KONUSU                :................................Vergi Dairesi Müdürlüğünce
Adıma  6183 sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi uyarınca tanzim ve tebliğ olunan .................gün ve ..............takip numaralı ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.
   ÖDEME EMRİNE
   KONU VERGİ                              :.................Takvim yılına ilişkin Ocak, Şubat, Mart
                                               dönemi Katma Değer Vergisi
    MİKTARI                                    : ……………………..
   
   TEBLİĞ TARİHİ                         :.....................................
  
   MADDİ OLAY                             :     …..Sanayi ve Ticaret Anonim   Şirketinden tahsil edilemeyen bazı vergi borçları nedeniyle 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35. maddesi gereğince ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmiştir. Ödeme emrinin adıma düzenlenmesi yasaya ve hukuk hükümlerine aykırı olup iptali gerekmektedir.
 
HUKUKİ SEBEPLER        :1- Sanayi ve Ticaret Anonim                                              Şirketi yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettim ve hissemi  devir ettim.. Bu istifa ................. tarihli Yönetim  kurulu kararıyla kabul edilmiş ve........tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
                                              
 2-Bu açıklaya göre şirkette hiçbir ilgim kalmamıştır.
Şirketten ayrıldığım tarihten sonraki döneme ait Vergi borçlarından sorumlu Tutulmam ve  ödeme emirleriyle takip edilmem yasal değildir.
 3-Ortak olduğu dönemlere ait ödenmeyen vergilerden
 sorumlu tutulamam. 6183 sayılı Yasa mükerrer35.maddesi hükmünde; “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenleri şahsi mal
varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”açıklaması mevcuttur.
                                    4-Mükerrer 35.madde 4108 sayılı Kanunun 11. maddesiyle getirilen bir düzenleme olup, maddenin gerekçesinde;“Bilindiği üzere 213 sayılı V.U.K.’nun 10. maddesiyle,tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler veya bunların temsilcileri ile yabancı şahıs ve kurumların Türkiye’deki temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevleri yerin getirmeyenlerin, varlıklarından alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükümden hareketle, tüzel kişilerin varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı
alacakların tüzelkişiliğin kanuni temsilcilerinden 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerine göre takip ve tahsili cihetine gidilmektedir
                                                           5-Bu durumda, vergi ve buna bağlı alacaklar için, 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35.maddesi hükmüne göre Yönetim Kurulu üyesi olmadığım  dönemlere ait tüzel kişinin ödemediği vergilerden sorumlu tutulamam..
 
SONUÇ VE İSTEM                        :Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak dava
                                               konusu yaptığım ödeme emrinin iptaline esas hakkında
                                               karar verilinceye kadar, yürütmenin durdurulmasına,
                                               yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye
                                               yükletilmesine kara verilmesini saygılarımla arz ve talep
                                               ederim.
 
DAVACI
                                                                                                         
EKLER: 1-Ödeme emri
                2-Ticaret sicil gazetesi
                4-Kurul kararı
 

  • Halen 2,8/5 Yıldız.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oy ortalaması 2,8/5 puan (Toplam 9 oy aldı)

Web Tasarım
 
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası