SÜRESİZ İŞ SÖZLEŞMESİ

 
 
  
                        İŞ KANUNU GEREĞİ  H İ Z M E T   A K T İ
         SÜRESİZ İŞ SÖZLEŞMESİ
01- TARAFLAR
1-İŞVEREN          
ÜNVANI
ADRESİ
2-İŞÇİ                                           
Adı-Soyadı
Adresi
Telefonu
02- YAPILACAK İŞ    
03-DENEME SÜRESİ :    Bu Sözleşmede Deneme Süresi 2 Aydır. Taraflar bu Süre
içerisinde akti ihbarsız ve tazminatsız  feshedebilirler. 
04- AKDİN SÜRESİ  :     Bu Hizmet akti işçinin fiilen işe başladığı ......................  tarihinden başlayarak                                                       
başlayarak süresiz olarak devam eder.
05- ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ   : 
a-İşçiye Çalışmasına karşılık Brüt ............................................ TL. Ücret Ödenir.
b-Gerek ücret ve gerekse diğer parasal hakların ödenme şekli  ve ödenme zamanı için işyerinde 
uygulanan usullere göre hareket edilir. 
06-ÖZEL ŞARTLAR
A) Çalışan, işverenin yasaya uygın düzenlediği çalışma sistemine ve saatlerine uynaya mecburdur.
B) Çalışan, hafta tatili ve Resmi Bayram ve Genel Tatil günlerinde, işveren ihtiyac duyduğunda
çalışmak mecburiyetindedir ve bu durumu peşinen kabul eder.  
C)İşveren yasal şartlarauygun olarak fazla mesai yapılmasını istediğinde bulunursa, çalışan bu 
fazla mesai yapmayı peşinen kabul eder. 
D) Haftalık çalışma süresi 45 saattir. 
işveren haftalık çalışma süresini işgünlerinden farklı şekilde dağıtmakta serbesttir.  
İşveren gerektiği takdirde iş süreleri konusunda denkleştirme esası uygulamaya geçebilir. 
Ekonomik koşulların gerektirdiği durumlarda, Telafi çalışması veya kısmi süreli 
çalışma yaptırılabilir. İşçi yasal sürelerde içinde gerekirse fazla çalışmayı peşinen kabul eder.
E)Çalışan, işverenin yazılı izni olmadan, başka işte çalışamaz.
Personel işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz,
ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir. 
Yıllık izin kullanımı esnasında başka iş ve firmalarda çalışılması yasaktır. 
F) Çalışan, kendisine tevdi edilen her türlü alet, edevat ve iş malzemesini sorumlulukla ve en iyi 
şekilde kullanmak zorundadır. 
İşçi verilen işİ beklenildiği gibi en iyi şekilde sıhhatli ve özenli olarak yapar.
İşe alınma esnasında işi en iyi yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olduğunu kabul etmiştir. 
G) Çalışan İşverene ait aynı adres veya değişik adreslerdeki işyerleri ile işyerinin herhangi bir
bölümünde öğrenim ve yeteneği ile ilgili verilen başka bir görev ve işlerde de çalışabilir.
Çalışan, işverenin bu yoldaki talimatlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder
H) İşverenin yasaya uygun olarak vereceği yazılı veya sözlü her türlü talimat ile
Personel Yönetmelikleri, İş tarifleri, Yetki ve Sorumluluk çizelgelerini içeren 
"Eleman İşe Alım ve Takip Formu"  iş bu sözleşmenin ek esasını teşkil eder. 
Eleman İşe Alım ve Takip Formundaki bilgilerin yanlış verilmesi haklı işden çıkarma sebebi sayılacaktır. 
İŞÇİ İŞE GİRMEKLE İÇ YÖNETMELİK VE TALİMATLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.
iş bu sözleşme , yönetmeliklerde belişrtilmeyen ve açıklanmayan konular ve durumlarda
iş kanunları ve ilgili tüm mevzuatlar geçerlidir. 
* İ) Gerek girişlerde, gerekse çıkışlarda işverenin yetkili kıldığı kişiler tarafından
personelin çantaları, paketleri, kontrol edilebilir. Buna hiçbir personelin itiraz
hakkı yoktur. 
* İznisiz ve mazeretsiz işe gelmeyen personelin o günkü yevmiyesi kesildiği
gibi Pazar yevmiyeside kesilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak gelmediğine dair 
tutuln zabıtda işçinin dosyasına konulur.İşçinin bu hallerinin tekrarı halinde, 
durumu bildiren zabıtla işçi hakkında karar verilir.
* İşyerine iki gün üstüste izinsiz veya mazeretsiz gelmeyen veya bir ay içinde üç işgünü
gelmeyen veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonra işe gelmeyen işçinin
iş akdi iş Kanunu hükümlerine göre fest edilir. 
* Ücretli veya ücretsiz bütün izin talepleri izin alma gerekçelerini izin talep kağıdına 
kendi el yazılarıyla doldulmak suretiyle yapılacak. İzin taleplerine cevaplarda 
idarece yazılı olarak verilecektir. 
J) Çalışan, işveren ve işyerine ait her nevi mesleki, idari, sınai ve ticari sırları ve bilgileri  
saklamaya ve ifşa etmeye mecburdur.  Aksi halde sözleşme sona ermiş olsa da 
işveren uğradığı zararı tazmin ettirme hakkına sahiptir. 
K) iş bu süresi belirli iş sözleşmesi ......................... Tarihinde iki nüsha olarak tanzim edimiş olup,
İçindekiler hususunda taraflar tamamen mutabıktırlar.
Sözleşmede bulunmayan hususlarda İş yasası ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
Anlaşmazlık halinde İstanbul iş mahkeeleri yetkilidir. 
iki sayfadan oluşan iş bu hizmet sözleşmesi taraflarca okundu ve imzalandı.
ÇALIŞAN                                    İŞVEREN
ADI-SOYADI
İMZA                                    İMZA
TARİH                                    TARİH

  • Halen 3,4/5 Yıldız.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oy ortalaması 3,4/5 puan (Toplam 13 oy aldı)

Web Tasarım
 
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası