* MESLEKDAŞLARIMIZIN YOĞUN İŞ HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLEDİK. Devamı
* BİLGİLERİ ARŞİVLEDİK. ERİŞİMİ ÇABUKLAŞTIRDIK. HESAPLARI KOLAYLADIK.SİZLERİ SEVİYORUZ. Devamı
Muhasebe operasyon

Merkez Büromuzdan Görüntüler

Sube Büromuzdan Görüntüler

BA-BS Formları Hakkında

 

Ba / Bs Formları
 
2010 ve izleyen yıllarda verilecek (Ba) ve (Bs) formlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
2010 ve izleyen yıllara ilişkin Ba/Bs formlarının verilmesinde uygulanacak usul ve esasları yeniden düzenleyen 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Tebliğde yapılan düzenleme ve açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.
1.     Bildirim Vermek Zorunda Olanlar
Kural olarak BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANALAR bildirim vermek zorundadırlar.
Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının, MERKEZ TARAFINDAN ŞUBE VE MERKEZ BİLGİLERİ BİRLEŞTİRMEK SURETİYLE  verilmesi gerekmektedir.
SERBEST BÖLGELERDE faaliyet gösteren mükellefler de Ba-Bs bildirimi vermek zorundadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, sadece serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler ise, yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.
Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.
Noterlerin bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır.
2.     Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı
Bildirimler değişiklik öncesi olduğu gibi 2010 ve izleyen yıllarda da AYLIK DÖNEMLER HALİNDE düzenlenecektir.
BİLDİRİMİN VERİLME ZAMANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
2010 ve izleyen yıllarda bildirimler aylık dönemi İZLEYEN AYIN
BİRİNCİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SON GÜNÜ AKŞAMI SAAT 24.00'e kadar sistem üzerinden onaylanarak gönderilecektir.
İşi terk, ölüm, tasfiye, birleşme, devir ve bölünme gibi durumlarda bildirim verme zamanı Tebliğde ayrı ayrı belirlenmiştir.
3.     Belge Tarihi İle Kayıt Tarihi Farklı Olan Alış/Satışların Hangi Dönem Bildirimine Dahil Edileceği
Tebliğde, mal ve/veya hizmet alış/satışlarının, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak ilgili dönem Ba/Bs bildirim formları ile bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenleme gereği, katma değer vergisi indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların yasal defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmektedir.
Kayıt süresi geçtikten sonra gelen faturalar geldiği dönemde yasal defterlere kaydedilmekte, yukarıda belirtilen düzenleme çerçevesinde faturada yer alan katma değer vergisi indirilebilmekte iken, 396 no.lu Tebliğ ile söz konusu faturaların düzenlendiği dönemin Ba bildiriminde yer alması gerektiği belirtilmektedir. Bu durum, tamamen denetim amaçlı bir uygulamanın, ödenecek vergi tutarının belirlenmesi gibi esas düzenlemenin önüne geçtiğini göstermektedir. Daha da önemlisi, çok sayıda mal ve hizmet alımı yapan işletmelerin belki de tamamının her ay için defalarca usulsüzlük cezasına muhatap olmaları gibi bir sonuç yaratacaktır.
4.     Bildirimlere Dahil Edilecek Belgeler
Aşağıda belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışlarının, bunlara ilişkin BELGENNİN TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.
5.     Bildirimlere Dahil Edilecek Belgelerle İlgili Hadler
2010 ve izleyen yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 396 sıra no.lu Tebliğ ile 5.000 TL olarak belirlenmiştir.
Buna göre;
 •   Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç  5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)",
 •   Bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç  5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)",
ile Tablo II alanında bildirilecektir.
Belgelerde gelir vergisi stopajına da yer verilen hallerde STOPAJDAN ÖNCEKİ BRÜT TUTARLAR  dikkate alınacaktır.
Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ DAHİL tutarlar dikkate alınacaktır.
Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.
Bildirim verme yükümlülüğünde olan,  ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki bilgileri (Kimlik bilgilerinin yer aldığı Tablo I ve Onay bölümünün yer aldığı tablo III) doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.
6.     Bildirimlere Dahil Edilecek Belgeler ve Hadlerle İlgili Diğer Konular
Tebliğde yapılan düzenlemelere göre;
 • Mal ve hizmet alış/satışına bağlı olarak doğan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan VADE veya KUR  FARKI gelirleri/giderleri haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.
 • Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen İADE edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan SATIŞ olarak dikkate alınacaktır.
 • Bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının İADE  alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan ALIŞ  olarak dikkate alınacaktır.
 • Bankalar, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri DEKONT ve POLİÇE bilgilerini Form Bs ile bildirmeyeceklerdir. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesi de gerekmemektedir. Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.
 • Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.
 • Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
7. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu
Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden vermek zorundadırlar.
Bildirim formlarını elektronik ortamda veren mükelleflerin kâğıt ortamında verdikleri (elden veya posta ile) bildirim formları kabul edilmemektedir.
Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.
8. Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar
 •   Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.
 •   Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.
 •   Birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.
 •   İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.
 •   Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.
 •   Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.
 •   Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.
 •   Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları birleştirilerek, Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.
 •   Bildirim verme yükümlülüğü bulunan,  ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.
9. Bildirimlerin Süresinde veya Tam Olarak Verilmemesi Halinde Ceza Uygulaması
Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.
Ceza uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilmekte ve tek özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
10. Bildirimlerin Düzeltilmesi ve Düzeltme Durumunda Ceza Uygulaması
Elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, bunların yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekir.
Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi yeterlidir.
Düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.
Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.
Süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca, bildirimin verilme tarihine bağlı olarak ceza kesilecektir. Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.
Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.
Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.
Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi hükmü kapsamında işlem yapılacaktır.
Mükerrer 355. madde uyarınca düzeltme amacıyla verilen formların, belirlenen sürenin sonundan itibaren 10 gün içerisinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmemektedir. Düzeltme amaçlı formun bu süreyi takip eden 15 gün içerisinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası ½ oranında (2010 yılında 500 TL) uygulanacaktır. Bu süre geçtikten sonra düzeltme amacıyla verilecek olan formlar için ise 1.000 TL (2010 yılı için) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
BİRLEŞME VE DEVİR HALLERİNDE FORMUN VERİLME SÜRESİ
 
Kurumlar Vergisi Kanununun;
- 18. maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, birleşilen kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,
- 19. maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,
- 19. maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından, takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.
 
TASFİYE HALİNDE FORMUN VERİLME SÜRESİ
 
Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.
Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.
 
MÜKELLEFİYETİ TERK VE ÖLÜM HALİNDE FORMUN VERİLME SÜRESİ
 
Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir.
Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde ise bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16. maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.
 
ADİ ORTAKLIK VE KOLLEKTİF ŞİRKETLER
 
Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir.
Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.
 
SINIF DEĞİŞTİREN TİCARET ERBABI
 
Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.
Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları.
 
BİRDEN FAZLA ŞUBESİ OLAN MÜKELLEF
 
Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.
 
SERBEST BÖLGEDE FALİYET GÖSTEREN MÜKELLEF
 
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 


Merhaba 2010 - I
Merhaba 2010 - II
Merhaba 2010 - III
Merhaba 2010 - IV
2010 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret
Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2010 Yılı
Diplomatik İstisna Uygulama Değişiklik
Yeni KDV Düzenlemeleri
Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut...
Yabancı Film Yapımcılarına İlişkin İstisna
Süresi Geçen Mallarda KDV İndirimi
Gelir Vergisi İstisna Gündelikler
Olumsuz Mükellefler Listesindeki Firmalardan...
Gecikme Ve Tecil Faizi Hakkında
Teyit Mutabakat Yazısı
Yevmiye Envanter Kapanışı
Kur Değerlendirmesi 31.12.2009
Motorlu Taşıt Vergisi hakkında
BA-BS Formları Hakkında
Gelir Vergisi Beyannamesi
Beyanı Gerekmeyen Gelirler Beyan Hadleri
2010 Yılında Uygulanacak Damga Vergileri
2010 Yılı Kapatılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
2011 Yılı Defterlerin Tasdiki
2010 Oto Satışları
Web Tasarım
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası